Demokrati

I den allra första meningen i vår Läroplan, Lgr11, står det:

”Skolväsendet vilar på demokratins grund.”

Att skolan ska vila på demokratins grund  innebär även att alla elever ska få jobba med demokratiska arbetsformer och det görs t ex när klassen har sitt klassråd och när representanterna för sin klass talan i skolans olika forum så som t ex i vårt elevråd. Detta kan man också läsa i Lgr11:

 ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.”

Dessutom står det att skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Se gärna på denna film om demokratin i skolan:

Så här fungerar demokratin i Sverige: