Elevrådets stadgar

Stadgar för Stocksätterskolans elevråd

  1. Elevrådet samlas en gång per månad.
  2. Varje klass har en representant i elevrådet. Detta gäller alla klasser utom sexorna som har två representanter per klass.
  3. Elever som blir klassens representant är det i 2 terminer, ett läsår. Om elevrådsrepresentanten av någon anledning skulle sluta så ordnas en ersättare.
  4. Elevrådsrepresentanten är representant för sin klass vilket innebär att denne för fram klassens idéer och åsikter och berättar för klassen vad som är diskuterat i elevrådet.
  5. Alla klasser ska ha klassråd före varje elevråd. Det är klassens lärare som ansvarar för att detta sker.
  6. Det är elever ur 6:an som är ordförande och sekreterare.
  7. Elevrådets sekreterare skriver ett protokoll vid varje elevråd som sedan finns att ta del av på elevrådets blogg. Protokollet mailas även till kommunens Bildningsnämnd.
  8. I elevrådet ska vi bara ta upp sådant som rör skolan (ej enskilda elever eller personal) t.ex. gemensamma aktiviteter, skolgården, trivselregler och skolmiljö.

 

Hallsberg augusti 2021

**********************************