Fungerande klassråd

Det är viktigt att alla klasser regelbundet har klassråd så att klassens elevrådsrepresentant kan ta med sig klassens tankar och idéer till elevrådsmötena. Vi i elevrådet har märkt att det ibland slarvas med dessa klassråd och det tycker vi är tråkigt. Alla elever på skolan måste få vara med i  vårt demokratiska arbete här på Stocksätterskolan. Kom ihåg att ett ökat elevinflytande ökar lusten att lära!

Det finns många starka argument för att klassråd ska finnas med på schemat:

”Elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”.
(Skollagen 4 kap, 9§)

Klassrådet har flera syften såsom att eleverna ska …

• kunna utveckla sin förmåga att fråga och argumentera för sin egna ståndpunkter
• förstå och tillämpa en demokratisk beslutprocess
• kunna visa respekt för andra människors åsikter
• få träna på mötesteknik

”Klassrådet är skoldemokratins gräsrotsnivå. Det gemensamma mötet är den enda tiden då alla elever aktivt får vara med och påverka skolan. Klassrådet är också en förutsättning för att resten av skoldemokratin ska fungera.”
(Falkstad, Zackrisson, Handbok för klassråd, 2015)

Kanske prioriteras klassråden bort om det inte fungerar så bra som lärare och elever önskar? Därför vill vi ge er några tips på hur ni kan få ett fungerande klassråd:

  • Klassen kan ha en lapp uppsatt i klassrummet där eleverna kan skriva upp saker som de vill ta upp på nästa klassråd, då glöms inget bort.
  • Påminn klassen om att detta är deras chans att påverka på skolan. Ta vara på denna fantastiska möjlighet!
  • Det är bra att ha en dagordning att följa.

Om ni inte gillar det traditionella klassrådet och känner att det saknas engagemang i klassen kanske ni kan få inspiration av denna film:

Det går även bra att använda olika digitala verktyg för att få alla elever involverade i ett klassråd, det finns många olika varianter på detta. Här kan du se en sida som kan vara användbar:

Ni kan alltså enkelt skapa er en egen chattkanal eller ett chattrum till er klass. Sedan kan ni ha ert klassråd i Todays Meet eller diskutera en speciell fråga i klassen. Alla kan komma till tals genom att bidra från en dator i klassrummet eller på en helt annan plats med t ex en smartphone eller varför inte en iPad. Hur denna sida fungerar kan du få reda på här: