Om

Välkomna till elevrådets blogg! Denna blogg startade vi vid skolstarten 2017 och redan under vårt första år vann vi Webbstjärnans förstapris i mellanstadieklassen. Med denna blogg öppnar vi dörrarna till elevrådets arbete och låter er alla som vill få följa med på vår resa mot att hela tiden göra vår skola lite bättre. Vi hoppas att ni vill vara med på denna resa via denna blogg.

På vår skola, Stocksätterskolan i Hallsberg, finns ett elevråd som består av en representanter från varje klass från år 1-6 samt två pedagoger. Dessutom deltar skolans rektorer vid våra möten. Elevrådet är ett forum där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Vi i elevrådet strävar efter ett bra samarbete mellan elever och skolpersonal. I elevrådet lyfter vi bl a frågor som kommer från klassråden. Vi träffas en gång i månaden och vid varje möte skrivs protokoll. Elevrådet arbetar bl a med:

  • Trivselregler på skolan
  • Förslag till rastaktiviteter och regler för rastlekar
  • Inflytandefrågor
  • Skolgårdsmiljön
  • Talangjakten

Elevrådet har flera syften såsom att eleverna ska …

• kunna utveckla sin förmåga att fråga och argumentera för sin egen och klassens ståndpunkter
• förstå och tillämpa en demokratisk beslutprocess
• kunna visa respekt för andra människors åsikter
• få träna på mötesteknik

I skolans Läroplan, Lgr11, står det att skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Vi vill med hjälp av denna blogg skapa en mötesplats för elevrådets och skolans elever samt synliggöra den demokratiska process som elevrådet bedriver. För oss är det viktigt att ha ett aktivt elevråd som har ett tydligt inflytande och delaktighet i skolans verksamhet.

 

Ansvarig för bloggen

Jag som ytterst ansvarar för denna blogg heter Gunilla Gerdvall och är klasslärare på Stocksätterskolan. Jag har varit elevrådsansvarig sedan höstterminen 2008. Under många år har jag haft olika klassbloggar med mina elever och dessa har varit mycket uppskattade främst av eleverna själva men även utav deras föräldrar och familjer. Jag har under en längre tid känt att elevrådets arbete inte alltid syns trots att de har varit med att driva igenom många olika förslag, ordnat olika aktiviteter och sett till att saker har fixats till på skolan. Sedan slog det mig, som en blixt ifrån en klarblå himmel, att givetvis ska vårt elevråd blogga! Jag har tittat runt på internet och konstaterat att det ej finns så många elevrådsbloggar. När jag har hittat någon elevrådsblogg är det oftast gymnasiebloggar och på de många av dem har det inte skrivits på under flera år. Jag hoppas att vårt fantastiska elevråd inte bara blir mer synliga i sitt arbete på vår skolan utan att de även kan inspirera andra elevråd att visa upp sina arbeten på Internet och på så vis kan de inspirera varandra.

 

Vad ska vi lära oss förutom att vara ett aktivt elevråd?

Det är många mål ur Läroplanen Lgr 11 som vi tränar här på bloggen. Bl a övar vi på :

att kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår.

att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

att skriva texter där ord och bild samspelar.

att arbeta med källkritik och hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

Upphovsrätt

De flesta bilder som vi använder oss av är sådana som eleverna tagit själva, våra egna fotografier och filmer.  Vi har tillstånd från vårdnadshavare att publicera bilder och filmer på deras barn. Av våra egna bilder och filmer på eleverna och deras arbeten får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd, se: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.
Tillsammans pratar vi om hur vi måste förhålla oss till det material som finns på nätet och vad som är tillåtet att användas. Vi använder de bilder där upphovsmannen har gett sitt tillstånd eller  bilder där det tydligt framkommer att de är fria att användas. De få gånger vi väljer bilder från Google använder vi oss av sökfiltret ”Användningsrättigheter”.

 

Vad har vi lärt oss?

Att arbeta med en blogg är fantastiskt! Vilka möjligheter det ger! Förutom att träna oss i vårt värdegrundsarbete och öka våra kunskaper om den demokratiska processen så kan mycket av det vi gör och arbetar med i skolan på det här sättet visas upp för andra. Det inspirerar oss att bli bättre och bättre. Bloggen är en fantastisk länk ut i cyperspace! Härifrån kan vi nå ut på Internet och länka vidare till Youtube och andra lärorika sidor på nätet. Vi har blivit bättre på att kritiskt granska det material som vi hittar. Vad kan vi använda? Vad får vi inte använda?

På vår blogg är eleverna producenter till arbetet och inte bara konsumenter. Det är deras kunskap, idéer och arbete för vårt elevråd som visas upp. Denna blogg har hjälpt till att öka det digitala lärande hos både elever och lärare.

Elevernas glädje och lust för elevrådsarbetet ökar när de får visa upp vad de kan vara med och påverka på vår skola! Vi försöker hela tiden komma på nya idéer för hur vi kan visa upp det som elevrådet jobbar med i våra inlägg, texter och filmer som vi sedan kan lägga ut på bloggen.

 

Varför bloggar elevrådet?

Vår blogg visar på ett tydligt sätt att engagerade elever kan vara med och förbättra sin egen skolmiljö. Den visar också att i det demokratiska arbetet är allas röst viktig, från de yngsta eleverna till de äldsta. Med ett större elevinflytande ökar lusten att lära! Förut fick klasserna på skolan bara ett protokoll en gång i månaden, som alla inte läste, från elevrådet. Eleverna på skolan hade dålig koll på vilka som var skolans elevrådsrepresentanter och vad de jobbade med. Nu när vi bloggar vet alla vilka representanterna är och eleverna på skolan kan följa med i det arbete som elevrådet gör. Eftersom vi nästa alltid har med en film i våra blogginlägg så kan även de elever som inte lärt sig att läsa hänga med i det som sker på skolan. Detta har fått till följd att det har blivit ett större engagemang bland skolans elever för de olika skolfrågorna.

Vi är stolta över vår blogg och vi tycker att det är fantastiskt att äga webbadressen: elevrådet.se

Bloggen är en bra plattform för vårt demokratiska arbete på Stocksätterskolan!